STG4 MKIII M43 EK

STG4 MKIII M43 EK

  • M43 EK PISTOL 7.5"

  • M43 EK COMMANDO 10.5"

  • M43 EK CARBINE 14.5"